Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Ο αθάνατος Μελχισεδέκ


Ο Μελχισεδέκ ένας αθάνατος βασιλιάς, που βασίλευε στην πόλη Σαλήμ (παλιά ονομασία της Ιερουσαλήμ), αναφέρεται από τον απόστολο Παύλο, που σε επιστολή του (προς Εβραίους) γράφει: «Ούτος γαρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ… βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, ο έστι βασιλεύς ειρήνης, απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων… μένει ιερεύς εις το διηνεκές..», (Παύλος, Προς Εβρ. 21, 1-3). Στην Παλαιά διαθήκη και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΙΕ΄, Εδάφια 18-20, ο Μελχισεδέκ μάλιστα είχε συνάντηση με τον Αβραάμ, που επέστρεφε μετά από κάποια επιτυχημένη πολεμική εκστρατεία εναντίων του βασιλιά Χολοδογόμαρ. Ο αθάνατος Μελχισεδέκ, μάλιστα πήρε το 1/10 των λαφύρων που του πρόσφερε ο Αβραάμ, του έδωσε την ευλογία του και του παρέθεσε πλούσιο τραπέζι. «Και ο Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ έφερεν έξω άρτον και οίνον ήτο δε ιερεύς του Θεού του υψίστου και ευλόγησεν αυτόν και είπεν, ευλογημένος ο Αβραάμ παρά του Θεού και υψίστου όστις έκτισε τον ουρανόν και την γην… Και ο Αβραάμ έδωκεν εις αυτόν δέκατον από πάντων…».

Πηγές: προσωπική μου έρευνα και http://el.wikipedia.org/wiki/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου